+48 607 157 775
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Wypożyczalni Anrox Cars

ANROX CARS zwany dalej WYNAJMUJĄCYM, wynajmuje pojazdy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i umową.

Przed podpisaniem umowy najmu najemca jest zobowiązany do przesłania wynajmującemu: swojego imienia, nazwiska oraz numeru prawa jazdy celem weryfikacji uprawnień w Centralnej Ewidencji Kierowców.

NAJEMCA - osoba, która ukończyła 21 i nie skończyła 75 lat posiadająca prawo jazdy od minimum 2 lat.

 1. Do obowiązków NAJEMCY należy w szczególności:
  1. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są w szczególności do:
   1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
   2. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków,
   3. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
   4. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
   5. Utrzymywania samochodu w należytej czystości.
  2. Zwrot pojazdu w terminie określonym w umowie, sprawnego technicznie, bez uszkodzeń, czystego oraz z identyczną ilością paliwa jak przed wynajmem.
  3. Zakaz palenia w wynajętym samochodzie. W przypadku naruszenia tego zakazu zostanie Najemca zobowiązany do zapłaty kary w wysokości do 3000 złotych.
  4. Zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu do 1 godziny po terminie – bez opłat, 2-6 godzin połowa stawki dziennej, powyżej 6 godzin – naliczenie stawki za kolejną rozpoczętą dobę.
  5. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się NAJEMCA jest zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się z WYNAJMUJĄCYM.W każdym przypadku, gdy doszło do wypadku drogowego lub jakiegokolwiek zdarzenia NAJEMCA zobowiązany jest do wezwania Policji.
   6. W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia na skutek włamania, NAJEMCA ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu WYNAJMUJĄCEMU i zawiadomienia Policji.
  6. Wynajmowanego pojazdu nie wolno używać do udziału w zawodach sportowych oraz do nauki jazdy.
  7. NAJEMCA ponosi pełna odpowiedzialność za stan pojazdu od daty wydania do dnia oddania go WYNAJMUJĄCEMU, w szczególności zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikłych wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy, a także za nie przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.
  8. Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez zgody WYNAJMUJĄCEGO wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności a gdy takową otrzyma w wypadku awarii NAJEMCA ma obowiązek dostarczenia pojazdu do siedziby WYNAJMUJĄCEGO na własny koszt oraz zawiadomienia Wynajmującego o fakcie awarii pojazdu.
  9. NAJEMCY nie wolno podnajmować, ani udostępniać do prowadzenia pojazdu osobom trzecim, oddawać pojazdu do bezpłatnego używania lub korzystania w innej formie.
  10. W przypadku, gdy NAJEMCA nie jest bezpośrednim użytkownikiem, może oddać pojazd w użytkowanie wyłącznie osobom wskazanym w umowie jako kierowca do których to osób stosuje się zapisy mówiące o obowiązkach Najemcy
 2. W przypadku, gdy NAJEMCA odda pojazd przed terminem wskazanym w umowie, WYNAJMUJĄCY nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy opłaty (czynszu) za nie niewykorzystany czas wynajmu określony w umowie.
 3. W przypadku, gdy NAJEMCA odda pojazd przed terminem wskazanym w umowie, WYNAJMUJĄCY nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy opłaty (czynszu) za nie niewykorzystany czas wynajmu określony w umowie.
 4. Jeżeli samochód jest wypożyczany na lotnisku pobierana jest jednorazowa opłata określona w cenniku.
 5. NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kaucję jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów (szkód) spowodowanych przez NAJEMCĘ.
 6. Niezależnie od kar umownych wymienionych we wcześniejszych punktach Regulaminu WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do pobrania kar umownych w przypadku:
  • kradzieży pojazdu gdy nastąpiła ona w sytuacji nieprzestrzegania przez NAJEMCĘ obowiązków, o których mowa w punktach 5 i 6 regulaminu- w wysokości wartości kaucji
  • nie zwrócenia kluczyków lub dokumentów pojazdu – w wysokości wartość kluczyków lub wartości dokumentów
  • Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 200 zł
  • Nie zwrócenie pilota do alarmu – 200 zł
  • Brak kołpaka oryginalnego – 80 zł
  • Brak panelu do radia – 1000 zł
  • Uzupełnienie brakującego paliwa: cena 8 zł za każdy brakujący litr
  • Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych wyżej w wysokości określonej w cenniku producenta + marża w wysokości 50 % wartości podanej na fakturze
  • Utrata gwarancji na samochód spowodowana przyczynami niezależnymi od WYNAJMUJĄCEGO - 30000 zł
  • Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 1000 zł
  • Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem - 3000 zł
  • Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej – 5000 zł
  • Opłaty administracyjne za szkodę rozliczaną w ciężar polisy AutoCasco – 820 zł
  • Zwrot pojazdu w miejscu oddalonym od siedziby WYNAJMUJĄCEGO o nie więcej niż 150 km – 500 zł
  • Zwrot pojazdu w miejscu oddalonym od siedziby WYNAJMUJĄCEGO powyżej 150 km – 1000 zł
  • Uszkodzenie pojazdu – całkowita utrata kaucji;
 7. Niezależnie od kar umownych określonych w Regulaminie i Umowie, NAJEMCA zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej wartość utraconych dochodów WYNAJMUJĄCEGO stanowiących iloczyn dni potrzebnych na odtworzenie utraconych rzeczy i dobowej stawki wynajmu pojazdu.
 8. Wszystkie kary i kwoty stanowiące rekompensatę poniesionych wydatków/szkód WYNAJMUJĄCY ma prawo potrącić z kaucji.
 9. Rozliczenie kaucji następuje:
  • w przypadku nie stwierdzenia żadnych braków / wad /usterek, skutkujących potrąceniem z kaucji przez WYNAJMUJĄCEGO, w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
  • w pozostałych przypadkach po całkowitym rozliczeniu kwot podlegających potrąceniu z kaucji.
 10. Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego wymaga naprawy lub dodatkowych nakładów uprawnia to WYNAJMUJĄCEGO do dochodzenia poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym utraconego zysku. Zobowiązania te mogą być potrącone z kaucji, jeśli jest wystarczająca i jeszcze nierozliczona.
 11. Ceny podane są w PLN, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Waluty obce przeliczane wg kursu dnia sprzedaży NBP.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.