Polecamy

Licznik Odwiedzin

Regulamin

ANROX CARS zwany dalej WYNAJMUJCYM, wynajmuje pojazdy na warunkach okrelonych niniejszym Regulaminem i umow.

NAJEMCA - osoba, ktra ukoczya 21 i nie skoczya 75 lat posiadajca prawo jazdy od minimum 2 lat.

 1. Do obowizkw NAJEMCY naley w szczeglnoci:
  1. W czasie uytkowania Najemca lub kadorazowa osoba kierujca pojazdem zobowizane s w szczeglnoci do:
   1. Posiadania przy sobie wanych dokumentw, wymaganych przez kontrol ruchu drogowego (wane i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowd rejestracyjny, polisa OC, zawiadczenie o wynajciu samochodu, zawiadczenie lekarskie, jeli jest wymagane),
   2. Zabezpieczenia samochodu przed kradzie (kadorazowe zamykanie samochodu oraz wczanie wszystkich urzdze anty kradzieowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentw oraz kluczykw,
   3. Wykonywania wasnym kosztem i staraniem obsugi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupenianie pynu do spryskiwaczy, sprawdzanie cinienia w ogumieniu i stanu ogumienia, dziaania wiate sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
   4. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacj silnika, podan w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
   5. Utrzymywania samochodu w naleytej czystoci.
  2. Zwrot pojazdu w terminie okrelonym w umowie, sprawnego technicznie, bez uszkodze, z dowodem rejestracyjnym, czystego oraz z identyczn iloci paliwa jak przed wynajmem.
  3. Zakaz palenia w wynajtym samochodzie. W przypadku naruszenia tego zakazu zostanie Najemca zobowizany do zapaty kary w wysokoci do 3000 zotych.
  4. Zwrotu pojazdu w terminie okrelonym w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu do 1 godziny po terminie ? bez opat, 2-6 godzin poowa stawki dziennej, powyej 6 godzin ? naliczenie stawki za kolejn rozpoczt dob.
  5. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemoliwiajcego jego samodzielne poruszanie si NAJEMCA jest zobowizany do natychmiastowego skontaktowania si z WYNAJMUJCYM.W kadym przypadku, gdy doszo do wypadku drogowego lub jakiegokolwiek zdarzenia NAJEMCA zobowizany jest do wezwania Policji.
   6. W przypadku kradziey pojazdu lub uszkodzenia na skutek wamania, NAJEMCA ma obowizek natychmiastowego zgoszenia tego faktu WYNAJMUJCEMU i zawiadomienia Policji.
  6. Wynajmowanego pojazdu nie wolno uywa do udziau w zawodach sportowych oraz do nauki jazdy.
  7. NAJEMCA ponosi pena odpowiedzialno za stan pojazdu od daty wydania do dnia oddania go WYNAJMUJCEMU, w szczeglnoci zobowizuje si do pokrycia kosztw wynikych wskutek prowadzenia pojazdu pod wpywem alkoholu, po uyciu narkotykw lub rodkw psychotropowych oraz/lub bez wanego prawa jazdy, a take za nie przestrzeganie przepisw kodeksu drogowego.
  8. Pojazd nie moe opuszcza terenu Polski bez zgody WYNAJMUJCEGO wyraonej na pimie pod rygorem niewanoci a gdy takow otrzyma w wypadku awarii NAJEMCA ma obowizek dostarczenia pojazdu do siedziby WYNAJMUJCEGO na wasny koszt.
  9. NAJEMCY nie wolno podnajmowa pojazdu osobom trzecim, oddawa pojazdu do bezpatnego uywania lub korzystania w innej formie.
  10. W przypadku, gdy NAJEMCA nie jest bezporednim uytkownikiem, moe odda pojazd w uytkowanie wycznie osobom wskazanym w umowie jako kierowca.
 2. W przypadku, gdy NAJEMCA odda pojazd przed terminem wskazanym w umowie, WYNAJMUJCY nie jest zobowizany do zwrotu rnicy opaty (czynszu) za nie niewykorzystany czas wynajmu okrelony w umowie.
 3. Jeeli samochd jest wypoyczany na lotnisku pobierana jest jednorazowa opata okrelona w cenniku.
 4. NAJEMCA wpaca WYNAJMUJCEMU kaucj jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztw (szkd) spowodowanych przez NAJEMC.
 5. Niezalenie od kar umownych wymienionych we wczeniejszych punktach Regulaminu WYNAJMUJCY uprawniony jest do pobrania kar umownych w przypadku:
  • kradziey pojazdu gdy nastpia ona w sytuacji nieprzestrzegania przez NAJEMC obowizkw, o ktrych mowa w punktach 5 i 6 regulaminu- w wysokoci wartoci kaucji
  • nie zwrcenia kluczykw lub dokumentw pojazdu ? w wysokoci warto kluczykw lub wartoci dokumentw
  • Brak tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie ? 200 z
  • Nie zwrcenie pilota do alarmu ? 200 z
  • Brak kopaka oryginalnego ? 80 z
  • Brak panelu do radia ? 1000 z
  • Uzupenienie brakujcego paliwa w/g cennika stacji benzynowej + 50% wartoci tego paliwa wskazanej w fakturze
  • Brak czci wyposaenia samochodu nie wymienionych wyej w wysokoci okrelonej w cenniku producenta + mara w wysokoci 50 % wartoci podanej na fakturze
  • Utrata gwarancji na samochd spowodowana przyczynami niezalenymi od WYNAJMUJCEGO - 30000 z
  • Holowanie innych pojazdw wynajtym samochodem ? 1000 z
  • Udostpnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem - 250 z
  • Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej ? 1000 z
  • Opaty administracyjne za szkod rozliczan w ciar polisy AutoCasco ? 820 z
  • Zwrot pojazdu w miejscu oddalonym od siedziby WYNAJMUJCEGO o nie wicej ni 150 km ? 500 z
  • Zwrot pojazdu w miejscu oddalonym od siedziby WYNAJMUJCEGO powyej 150 km ? 1000 z
  • Uszkodzenie pojazdu ? cakowita utrata kaucji;
 6. Niezalenie od kar umownych okrelonych w Regulaminie, NAJEMCA zobowizany jest do zapaty kwoty stanowicej warto utraconych dochodw WYNAJMUJCEGO stanowicych iloczyn dni potrzebnych na odtworzenie utraconych rzeczy i dobowej stawki wynajmu pojazdu.
 7. Wszystkie kary i kwoty stanowice rekompensat poniesionych wydatkw/szkd WYNAJMUJCY ma prawo potrci z kaucji.
 8. Rozliczenie kaucji nastpuje:
  • w przypadku nie stwierdzenia adnych brakw / wad /usterek, skutkujcych potrceniem z kaucji przez WYNAJMUJCEGO, w dniu podpisania protokou zdawczo-odbiorczego,
  • w pozostaych przypadkach po cakowitym rozliczeniu kwot podlegajcych potrceniu z kaucji.
 9. Jeeli przywrcenie do stanu poprzedniego wymaga naprawy lub dodatkowych nakadw uprawnia to WYNAJMUJCEGO do dochodzenia poniesionych z tego tytuu kosztw, w tym utraconego zysku. Zobowizania te mog by potrcone z kaucji, jeli jest wystarczajca i jeszcze nierozliczona.
 10. Niezalenie od kar umownych i wypaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela na rzecz WYNAJMUJCEGO, WYNAJMUJCY ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach oglnych, z tytuu poniesionych szkd, w szczeglnoci tych, ktre wyniky z powodu nie wywizania si z obowizkw przez NAJEMC.
 11. Ceny podane s w PLN, do kwot naley doliczy podatek VAT w wysokoci 22%.Waluty obce przeliczane wg kursu dnia sprzeday NBP.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem i umow maj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.